Rent & Real Finance s.r.o.

Kontakt

RENT & REAL Finance, s.r.o.

Sídlo: 8. pěšího pluku 2380, 738 01 Frýdek-Místek

IČ: 27768783

E-mail: info@rentreal.cz

Číslo bankovního účtu: 2760154001/5500

Zdeňka Žáčková

Jednatelel společnosti

Tel: 725634834

E-mail: zdenka.zackova@rentreal.cz

Petr Poncza

Prokurista

Tel: 736 538 227

E-mail: petr.poncza@rentreal.cz

 
Zavřít vstupní dotazník k pohledávce
Vstupní dotazník k pohledávce
Věřitel
Jméno, příjmení / Název společnosti: RČ / IČ:
Bydliště / Sídlo: Kontaktní osoba:
E-mail: Telefon:
Adresa pro doručování korespondence:
Dlužník
Jméno, příjmení / Název společnosti: RČ / IČ:
Bydliště / Sídlo: Kontaktní osoba:
E-mail: Telefon:
Adresa pro doručování korespondence:
Pohledávka
Počet pohledávek: Celková výše pohledávek:
Datum splatnosti: Uznání dluhu, nebo závazku:
Vzniká z titulu: (např. kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouva o půjčce, postačí i slovní popis vzniku pohledávky)
Doklady prokazující oprávněnost pohledávky (např. nabídka, objednávka, smlouva, podepsaný předávací protokol či dodací list, faktura, doklad o zálohách a částečných úhradách, atd.)
Způsob zajištění pohledávky (např: ručitel, směnka, zástavní právo, atd.)
Majetkové a jiné poměry dlužníka
Movitý a nemovitý majetek ve vlastnictví dlužníka:
Poslední známé zaměstnání:
Jste s dlužníkem v kontaktu?: Podniká nadále?:
Dosavadní opatření
Telefonické upomínky Žaloba Návrh na konkurz, likvidace
Písemné upomínky Platební rozkaz, rozsudek Trestné řízení
Splátkový kalendář Návrh na nařízení exekuce Byla využita jiná inkasní společnost či AK?
Požadavek
Způsob vymáhání pohledávky: Mimosoudní cestou Soudní cestou
Máte zájem pohledávku postoupit (prodat) a za jakou hodnotu?:
Ostatní
Bez vyplnění údajů o přesné identifikaci dlužníka, jeho majetkových poměrech, o pohledávce a způsobu jejího zajištění není možné objektivně vyhodnotit reálnou vymožitelnost Vaší pohledávky za dlužníkem.
Souhlasím se zpracování shora uvedených osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
H.S.G.I. - Informační systémy